คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รวมคู่มือ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มืองานบุคลากร โฆสิท.pdf

กลุ่มบริหารงบประมาณ

คู่มือการบริหารการบริหารงบประมาณ โฆสิท.pdf

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คู่มือการบริหารงานทั่วไป โฆสิท.pdf

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คู่มือบริหารงานวิชาการ โฆสิท.pdf