สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

อย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2566

O21-แบบ สขร1 เรียงเดือน ต.ค.65 - กย.66 จัดซื้อจัดจ้าง 66.pdf

อย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2565

อย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2564

O23 -รวมไฟล์ สขร1- ตุลาคม 63 ถึง สิงหาคม 64.pdf

อย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2563

O23_1 แบบ สขร_ 1ปี63.pdf
O23_2 แบบ สขร_ 1ปี63.pdf
O23_3 แบบ สขร_ 1ปี63.pdf
O23_4 แบบ สขร_ 1ปี63.pdf
O23_5 แบบ สขร_ 1ปี63.pdf
O23_6 แบบ สขร_ 1ปี63.pdf