รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประจำปี 2565

O22_66ใหม่.pdf
จัดซื้อ-65.pdf
จัดจ้าง-65.pdf

ประจำปี 2564

O24_65ใหม่.pdf

ประจำปี 2563

O24-สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-63.pdf

ประจำปี 2562

O24 แบบ สขร_ 1ปี62.pdf