นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

2566

O23_66เพิ่มเติม.pdf
O23_66แก้ไข.pdf

2565

O25_65.pdf

2564

ประกาศโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม.pdf
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน.pdf
O25 ประกาศผล.pdf
O25 ประกาศรับสมัคร.pdf
อัตรากำลัง64.pdf