การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ2566

๐24.pdf

การวางแผนกำลังคน

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

พ.ศ. 2565

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

เวรยามรักษาการ