หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2566

2565

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

2566

2565

การพัฒนาบุคลากร 

2566

2565

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2566

2565

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

2566

2565

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2565