ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พ.ศ.2566

บันทึกข้อความ O29.pdf

พ.ศ.2565

031 รายงานสรุปผล การวิเคราะห์ผลการดำเนินการ.pdf

พ.ศ.2564

031 รายงานสรุปผล การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน.pdf

พ.ศ.2563

สรุปเรื่องร้องเรียน.pdf