แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ประจำปี2565

O18.pdf

ประจำปี2564

o18แผนบริหารงบประมาณปีการศึกษา644.pdf

ประจำปี2563

แผนการบริหารงานงบประมาณ ประจำปี 2563.pdf