รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ประจำปี 2564

o20รายงานผลการใช้จ่ายงบปี 64 แก้ตาม.pdf

ประจำปี 2563

2.สรุปผลการบริหารงบประมาณปี2563 (6เดือนแรก).pdf
3.สรุปผลการบริหารงบประมาณปี2563 (6เดือนหลัง).pdf
1.บันทึกข้อความรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ63.pdf
4.ปัญหาและอุปสรรค.pdf

ประจำปี 2562

1_2562.pdf
2_2562.pdf