ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


o39 1ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
o39 แนวทางการประพฤติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
o39 2ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf