การขับเคลื่อนจริยธรรม


2566

o40 Dos-and-Donts.pdf
o40 ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม.pdf
o40 หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf
o40 กิรกจจรมการขับเคลื่อนจริยธรรมของโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม.pdf