แผนดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี

2566

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี.pdf

2565

O10 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ .pdf

2564

O10 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔.pdf

2563

แผนการบริหารงานงบประมาณ ประจำปี 2563.pdf